Krav på tillstånd

Från och med den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från Socialstyrelsen (numera IVO inspektionen för Vård- och Omsorg) för att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans. Tillståndsplikten är en följd av ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

ProVerde Assistans har beviljats tillstånd från IVO för att bedriva personlig assistans enligt dessa krav.

Beslutet grundar sig på att bl.a. följande punkter specificeras/uppfylls:

 • vilken verksamhet som ska bedrivas
 • vem är ansvarig för verksamheten
 • hur verksamheten ska bedrivas och hur ser organisationen ut
 • för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn
 • hur verksamheten finansieras
 • personalens kompetens och dess kompetensutveckling
 • hur företaget säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt
 • hur avtal med den assistansberättigade ska utformas och hur den assistansberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses
 • rutiner för kontakter med de assistansberättigade samt med personal och berörda myndigheter
 • rutiner för anmälningsplikt när barn far illa och rutiner om lex Sarah
 • rutiner för systematiskt kvalitetsarbete

Att det nu finns en tillsynsmyndighet som ställer höga krav på företag som är verksamma inom personlig assistans har vi välkomnat under många år och vi är övertygade att detta tillståndskrav kommer att leda till högre kvalitet inom området, en tryggare och stabilare tillvaro för den assistansberättigade och ett enhetligare arbetssätt i landet.

Bil. Tillståndsbevis

”Delad glädje är dubbel glädje……….”